Blog

Què és un contracte i quants tipus existeixen?

by | 07 abril 2022 | Sense categoria

Un contracte és un acord jurídic de voluntats pel qual s’exigeix el compliment d’una cosa determinada. Es tracta d’un acte privat entre dues o més parts destinat a crear obligacions i generar drets.

El contracte existeix des que una o diverses persones consenten a obligar-se, respecte d’una altra o altres, a donar alguna cosa o prestar algun servei.

contracte

Article 1254 del Codi Civil

 

Al llarg d’aquest article expliquem les característiques i els tipus de contractes que existeixen, així com un llistat d’alguns dels contractes més comuns.

 

 

Qui pot realitzar un contracte?

 

En primer lloc, perquè els contractes siguin vàlids, les parts han d’estar capacitades legalment per a contractar.

Així, les parts han de ser: majors de 18 anys, menors de 18 anys que estiguin legalment emancipats o persones entre 16 i 18 anys amb autorització dels pares.

 

gestoria contractes

 

Quines característiques legals té un contracte?

 

Els contractes es caracteritzen principalment pels següents aspectes:

• El contracte es perfecciona amb el mer consentiment de les parts i es regeix pel principi d’autonomia de la voluntat (article 1258 del Codi Civil).

• Efectes: Genera obligacions i drets per a les parts intervinents.

• Forma del contracte: Pot ser oral o escrit.

• Contingut: El contracte contindrà les regles o pactes de conducta privades que hauran de complir les parts del contracte (article 1255 del Codi Civil).

• Responsabilitat contractual: El creditor (subjecte actiu) podrà exigir la satisfacció dels deutes o el compliment forçós de les obligacions al deutor (subjecte passiu) en funció dels pactes en aquest contracte, o bé la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

 

A més, per a l’existència d’un contracte han de concórrer uns requisits que veurem a continuació: objecte, causa i consentiment.

 

contratos barcelona

Elements essencials del contracte

 

Perquè el contracte existeixi ha de tenir uns certs requisits o elements essencials. El Codi Civil estableix en el seu article 1261 el següent:

No hi ha contracte sinó quan concorren els requisits següents:

1r Consentiment dels contractants.

2n Objecte cert que sigui matèria del contracte.

3r Causa de l’obligació que s’estableixi.

 

Article 1261 del Codi Civil

 

Però, què comporta cada element essencial del contracte?

Abans de desglossar els tres punts recollits en el Codi Civil, hi ha autors que parlen d’un quart element: la capacitat de les parts.

 

Capacitat

La capacitat per a contractar constitueix el primer dels elements essencials de tot contracte. Només poden contractar aquells als qui la llei estima amb aptitud per a fer-ho.

En l’article 1263 del Codi Civil s’indica el següent sobre els menors no emancipats:

Els menors d’edat no emancipats podran celebrar aquells contractes que les lleis els permetin realitzar per si mateixos o amb assistència dels seus representants i els relatius a béns i serveis de la vida corrent propis de la seva edat de conformitat amb els usos socials.

 

Article 1263 del Codi Civil

 

Consentiment

El consentiment es refereix a la voluntat de les parts per a voler celebrar el contracte. Segons l’article 1262 del Codi Civil, és “el concurs de l’oferta i de l’acceptació sobre la cosa i la causa que han de constituir el contracte”.

Perquè sigui vàlid, el consentiment ha de ser prestat amb llibertat per persones capaces i “serà nul el prestat per error, violència, intimidació o dol” (article 1265 del Codi Civil).

 

Objecte

L’objecte del contracte ha de ser possible, lícit i determinat, sense necessitat d’un nou acord entre parts. En aquest apartat es conjuminen els serveis, o condicions, que han de seguir alguna de les parts o totes dues segons el signat.

 

Causa

Mentre que l’objecte respon al fet que és el que es deu, la causa és el fet que explica per què es deu. És a dir, justifica la creació d’una obligació per la voluntat de les parts.

No s’ha de confondre la causa amb els motius que van tenir els contractants per a celebrar el contracte. Perquè la causa és sempre la mateixa, mentre que els motius són variables. La causa ha de ser existent, veritable i lícita.

gestoria sole contractes

 

Què succeeix en cas d’absència d’aquests elements?

 

L’absència o incompliment de qualsevol d’aquests punts habilitaria a qualsevol de les dues parts a sol·licitar la nul·litat del contracte. Així, s’indica en l’article 1300 del Codi Civil sobre la nul·litat del contracte:

Els contractes en què concorrin els requisits que expressa l’article 1.261 poden ser anul·lats, encara que no hi hagi lesió per als contractants, sempre que emmalalteixin d’algun dels vicis que els invaliden conformement a la llei.

Article 1300 del Codi Civil

 

Classificació dels contractes

Existeixen diverses classificacions dels contractes en funció de diferents aspectes. Alguns dels tipus més importants són:

1. En funció de si existeixen beneficis per a totes dues parts o només per a una d’elles poden ser onerosos o gratuïts.

2. Si genera obligacions per a un o totes dues parts poden ser unilaterals o bilaterals.

3. Si es troben regulats en la llei o no, seran típics o atípics.

4. Els contractes seran principals o accessoris (o de garantia) segons depenguin o no d’altres contractes.

5. En funció de si el compliment del contracte es duu a terme en un sol moment determinat o bé en un període, seran instantanis o de tracte successiu.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Contacta'ns!