Blog

Baixa per maternitat i per paternitat 2022

by | 08 abril 2022 | Sense categoria

Tenir un fill implica canvis molt importants en la vida de les persones i una de les àrees on se senten les repercussions, és en l’àmbit laboral.

Per a facilitar l’arribada d’un nou membre de la família és necessari que els qui es faran càrrec del bebè, tinguin total disponibilitat per a atendre’l. Per això serà necessari sol·licitar la baixa per maternitat o paternitat, totes dues regulades en l’article 48 de l’Estatut dels treballadors (ET).

Des d’abril del 2019, amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, es va deixar de parlar del permís de maternitat i del permís de paternitat ja que tots dos s’engloben sota el concepte “permís per naixement i cura de menor”.

baja por maternidad

Sobre el concepte de maternitat i paternitat

Aquesta normativa sorgeix amb la finalitat d’equiparar totes dues baixes tant en durada com en tracte, i ha suposat la modificació del ET. A més, inclou a les persones gestants que no estiguin casades i es trobin solteres, com a famílies de tipus homoparental.

No hi ha dubte que si et dediques als recursos humans has d’estar informat sempre de totes les novetats que es produeixin en les diferents lleis laborals.

Així que si vols saber com ha afectat l’última reforma laboral a la baixa per maternitat i a la baixa per paternitat has arribat al lloc adequat, perquè en aquest post descobriràs la durada actual de totes dues baixes, les característiques de la nova prestació i a més t’explico tot el què necessites saber sobre la baixa per lactància.

familia

Quan s’aplica la baixa per maternitat?

És un dret que té una dona treballadora quan dona a llum al seu fill, però també en els casos d’adopció, acolliment o tutela. Consisteix en un període de descans durant el qual se suspèn el contracte de treball temporalment i es percep un subsidi per a compensar la falta de salari. Per tant, la baixa per maternitat es dona en els següents casos:

En el cas de naixement d’un fill

Naixement d’un fill, Comprèn el part i la cura de menor de dotze mesos.

En el cas d’adopció

Adopció, guarda amb la finalitat d’adopció i acolliment familiar, sempre que aquesta última situació tingui una durada superior a un any, de:

• Menors de 6 anys
• Majors de 6 anys però menors de 18 anys amb discapacitat o que per diversos motius tinguin dificultats d’inserció familiar i social sempre que estiguin justificades adequadament pels serveis socials competents. S’entendrà que un menor d’edat sofreix una discapacitat quan aquesta s’hagi reconegut en un grau igual o superior al 33%.

Quina Ă©s la durada del permĂ­s de maternitat?

La seva durada serà de 16 setmanes ininterrompudes, de les quals sis setmanes hauran de ser immediatament posteriors al part i la resta es distribuiran com la treballadora vulgui. La baixa per maternitat es pot ampliar en situacions especials com veurem més endavant. En els caso d’adopció, guarda, o acolliment familiar, la durada serà per a tots dos progenitors de 16 setmanes.

derechos maternidad

Baixa per paternitat

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019 , s’ha ampliat la seva la seva durada i també proporcionat la possibilitat que els progenitors puguin gaudir dels seus permisos de manera simultània o consecutiva. No obstant això, tot indica que futures modificacions puguin estendre aquest període fins a sis mesos (com ocorre en la resta dels països europeus).

Molts convenis encara no s’han actualitzat, i encara consta en ells que els pares gaudiran de dos o tres dies de permís i que quan aquest finalitzi s’iniciarà automàticament la baixa per paternitat. Des que va entrar en vigor la nova llei, el permís de paternitat es gaudeix des del mateix moment en què neix el menor.

Quina Ă©s la durada de la baixa per paternitat?

Des de l’1 de gener de 2021, tots dos progenitors poden gaudir de 16 setmanes de permís tenint cadascun d’ells l’obligació de gaudir de sis setmanes immediatament després del part.

 

paternidad

Canvis principals

Els canvis introduïts per la nova normativa tenen com a objectiu la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l’ocupació. S’aconsegueix un repartiment més igualitari de les cures del bebè a més de que el menor pot estar acompanyat fins als 12 mesos de tots dos pares.

De la mateixa manera que succeeix amb la Llei d’Igualtat o el Registre Salarial Obligatori, les últimes lleis que s’han sancionat i que repercuteixen sobre RR.HH i el món laboral, tenen en comú tancar la ja esmentada bretxa de gènere.

La gran finalitat de la nova normativa és que l’any 2021 la durada de la baixa per maternitat i la durada de la baixa per paternitat siguin la mateixa. Ara bé, per a aconseguir aquest objectiu el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, estableix una equiparació progressiva que es va donar de la següent forma.

Des de l’any 2019, el permís per paternitat s’ha ampliat a 8 setmanes, de les quals les dues primeres haurà de gaudir-les obligatòriament després del part i de manera ininterrompuda. Les restants sis setmanes podrà distribuir-les com ell vulgui fins que compleixi l’any el menor, però han de ser setmanes completes. El treballador ha d’avisar a l’empresa de la seva baixa amb 15 dies d’antelació per si han de buscar un substitut.

El primer progenitor o la mare biològica podrà cedir del seu permís fins a 4 setmanes al segon progenitor. Aquestes quatre setmanes més les sis del seu permís restants es distribuiran conforme l’exposat en l’article 48.4 de l’Estatut dels Treballadors.

A partir de l’1 de gener de 2020, es va ampliar el permís de paternitat fins a les 12 setmanes, les quatre primeres haurà de gaudir-les immediatament després del part de manera ininterrompuda. A més, la mare biològica podrà cedir en aquest cas fins a dues setmanes de la seva baixa per maternitat. El gaudi d’aquestes dues setmanes més les vuit restants es realitzarà segons l’article 48.4 del ET.

Des de l’1 de gener de 2021, tots dos progenitors poden gaudir de 16 setmanes de permís tenint cadascun d’ells l’obligació de gaudir de sis setmanes immediatament després del part.

Possiblement en 2022, existeix una sèrie de modificacions que estableixin com a període final, la baixa per maternitat/paternitat per un total de sis mesos.

baja por paternidad

Particularitats de la baixa per paternitat

Durant el procés d’ampliació progressiva de la baixa per paternitat cal tenir en compte les següents particularitats:

Si mor la mare biològica, tant si treballava com si no, el segon progenitor tindrà dret a gaudir de les 16 setmanes del permís que li corresponien a la primera progenitora conforme al regulat en l’article 48.4

El pare biològic o segon progenitor podrà continuar gaudint de les setmanes que li ha cedit la mare biològica de la seva baixa per maternitat encara quan arribés el moment d’incorporar-se laboralment i aquesta patís una incapacitat temporal.

Si un dels dos progenitors no tingués dret a gaudir del permís segons les normes que regulin la seva activitat professional, l’altre progenitor tindrà dret a gaudir de les seves 16 setmanes de descans amb dret a la prestació sense que li sigui aplicable cap limitació del règim transitori.

En els casos d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment, segons l’article 45.1.d) del ET, en el cas que tots dos progenitors treballin el període de suspensió es distribuirà com vulguin ells, ja sigui de manera simultània o successiva, dins dels límits de gaudi compartit establerts per a cada any del període transitori.

Els períodes de descans per als casos de naixement, adopció, acolliment o tutela podran gaudir-se en jornada completa o a temps parcial previ acord entre els treballadors interessats i l’empresa en els termes que reglamentàriament es determinin.

Novetats de la Renda 2023

Novetats de la Renda 2023

¿Aún no conoces las novedades de la Renta de este 2023? ¡Descubre todo lo que necesitas saber en este artículo! 👉[Entra aquí] ✅

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Contacta'ns!